NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) a e), § 54 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 54 odst. 2
písm. a) veterinárního zákona a s ustanovením vyhlášky č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích
na chov včel a včelstev a o opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně
některých souvisejících vyhlášek, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji:
Čl. 1
Vymezení ochranného pásma
Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje následující katastrální území: 625639 Desná u Litomyšle, 630292 Dolní Újezd u Litomyšle, 644501 Horní Újezd u Litomyšle, 698393 Lažany u Litomyšle,
713104 Osík, 724751 Pohodlí, 698423 Řikovice u Litomyšle a 781690 Vidlatá Seč.
Čl. 2
Opatření v ochranném pásmu
(1) Zakazují se přesuny včel a včelstev z ochranného pásma.
(2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, vydaným na základě žádosti
chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku
včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu. Toto laboratorní vyšetření musí být provedeno
ve Státním veterinárním ústavu Praha, Státním veterinárním ústavu Jihlava nebo Státním veterinárním
ústavu Olomouc (dále jen „státní veterinární ústav“) a nesmí být starší 12 měsíců před předpokládaným
termínem přemístění. Vzorky musí být odebrány ze stanoviště, ze kterého jsou včely a včelstva přemísťovány.
(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku
včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla
a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom ihned uvědomit
Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, prostřednictvím následujících
kontaktů: tel. č. 466768670 nebo e-mail epodatelna.kvse@svscr.cz nebo prostřednictvím datové
schránky ID qxc8ch2.
str. 2 z 3
(4) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli
nebo vzorků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných ve stanoveném
ochranném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu,
pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním stavu v posledních 12 měsících před
účinností tohoto nařízení. Vzorky musí být předány k laboratornímu vyšetření nejpozději v termínu do
15. 7. 2021.
Odběr vzorků se provádí následujícím způsobem:
a) V případě odběru směsných vzorků včelí měli chovatelé vloží do všech včelstev chovaných
v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období. Nejdříve po 14 dnech od umístění jednorázových podložek do včelstev je
chovatelé vyjmou, zabalí, označí adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem
stanoviště a čísly úlů, ze kterých směsný vzorek pochází. Jeden směsný vzorek může
obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev. Směsné vzorky včelí měli chovatelé předají
k bakteriologickému vyšetření do státního veterinárního ústavu. Požadavek na vyšetření
moru včelího plodu musí být vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků.
b) V případě odběru vzorku včel ošetřujících plod je nutné včely před odesláním do laboratoře
utratit mrazem. Vzorek v množství minimálně 5 g (což odpovídá asi 50 ks včel) je nutné
vložit do nepropustných vzorkovnic, které se zabalí a označí adresou, registračním číslem
včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých vzorek pochází. Vzorky se
předají k bakteriologickému vyšetření do státního veterinárního ústavu. Požadavek na
vyšetření moru včelího plodu musí být vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření
(kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků.
(5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést na stanovištích odběr
vzorků zimní měli a předat je předat je k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu do státního
veterinárního ústavu nejpozději do 15. 2. 2022. Vzorek zimní úlové měli musí být odebrán nejdříve 30
dní po vložení ometených a čistých podložek na dna úlů. V jednom směsném vzorku může být zastoupena zimní úlová měl od nejvýše 10 včelstev. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být
řádně vyznačen na objednávce k vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků.
Čl. 3
Poučení
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady
nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke
zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas
uplatnit na základě žádosti podané u ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro
uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví
zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu
některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách
ministerstva zemědělství.
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až
do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
str. 3 z 3
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední
desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.
Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského
úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
V Pardubicích dne 18.06.2021

Petra Gregorová, DiS.
Jednatelka ZO Skuteč